INSTRUKS FOR

ARBEJDE FOR GEV

Instruks til eksterne med administrativt arbejde i GEV

Parkering

Køretøjer placeres efter aftale med afdelingsleder og/eller øvrige medarbejdere

Modtagelse

Gæster til administrationsområdet skal henvende sig i receptionen/kundeservice. Gæster skal scanne QR-kode, læse og kvittere for læsning af denne instruks. Gæster, der har administrativt arbejde i driften, må scanne og kvittere i driften.

Arbejdet må først påbegyndes efter aftale med lederen for det relevante område.

Ophold på GEVs varmeværk, lager eller øvrige lokationer må først ske efter læsning og kvittering af "instruks til fremmede håndværkere". QR-kode for instruks er tilgængelig ved indgang til og på relevante steder i driftsområdet, samt på de enkelte lokationer.

Evakuering

Ved brand - forlad bygningen og søg til samlingspladsen. (Parkeringspladsen foran indgang ved kundeservice) - se også oversigten ved kundeservice.

Oplys din kontaktperson om, hvor du befinder dig.

Flugt- og adgangsveje

Du må aldrig spærre flugt- eller adgangsveje med værktøj eller andet materiel.

Uheld eller farlige situationer

Uanset årsag, opståen eller karakter, skal du straks anmelde alle uheld eller hændelser, til din kontaktperson eller dennes repræsentant.

Hygiejne

Der er opsat håndsprit ved indgange og på kontorer og mødelokaler. For din og vores sikkerhed opfordres du til at bruge dette.

Førstehjælp

Placering af førstehjælpskasser - se oversigten ved kundeservice. Hjertestarter er tilgængelig ved IFF i portvagten på den anden side af gaden.

Kontakt

Vores hovednummer er 75 32 11 66.

Her kan du blive guidet til rette medarbejdere samt faciliteter. Er du i tvivl, kan din kontaktperson hjælpe dig i de fleste tilfælde. I tilfælde af uheld, skader på bygninger eller inventar kontaktes din kontaktperson.

Affaldssortering

Følg venligst vores affaldssorteringsinstruktion, der findes ved alle affaldsstationer.

Farligt affald

Farligt affald må ikke opbevares på GEVs områder og skal fjernes af leverandøren ved arbejdets ophør. Bortskaffelse af farligt affald er kun tilladt i vores containere til farligt affald. Instruktioner for affaldssortering i containeren skal følges.

Tobaksrygning

Det indskærpes at tobaksrygning er STRENGT FORBUDT overalt på GEV, såvel uden- som indendørs. Forbuddet gælder også e-cigaretter.

Alkohol og rusmidler

Du må ikke være påvirket af alkohol eller rusmidler, når du befinder dig på GEVs område. Overtrædelse vil medføre bortvisning.

Fotografering

Det er ikke tilladt at fotografere uden tilladelse fra din kontaktperson.

GDPR

Du skal sikre, at der ikke ligger dokumenter tilgængeligt, som er omfattetDet er ikke tilladt at fotografere uden tilladelse fra din kontaktperson.

Tavshedspligt

Den viden, som du får adgang til i GEV kan være fortrolig. Del derfor ikke din viden med andre, uden at du sikrer, at denne viden ikke er fortrolig.

Psykisk arbejdsmiljø

I GEV ligger det os meget på sinde, at der er et godt og trygt arbejdsmiljø. Når du er i GEV Huset, så forventer vi ligeledes, at du understøtter det gode arbejdsmiljø. Det betyder blandt andet, at du holder en god omgangstone og behandler vores medarbejdere med respekt.

GEVs værdier

Værdierne hos GEV er:

  • Professionel (planlægning, kvalitet, innovativ, kompetencer)
  • Åben (empati, loyalitet, arbejdsmiljø, ledelse)
  • Sammenhold (attitude, omstillingsparat, kommunikation, vidensdeling)

Generelle bestemmelser

For alt arbejde gælder nedenstående regler. Du er dog også altid forpligtet til at lave egen risikovurdering, for din egen sikkerhed:

  • Intet arbejde må igangsætter, før du har tilladelse fra afdelingsleder eller dennes repræsentant, og du har den fornødne viden og indsigt til at udføre opgaven forsvarligt og korrekt.
  • Du skal færdigmelde til afdelingsleder eller dennes repræsentant, når arbejdet er afsluttet, og inden du forlader GEVs lokationer.
  • Du skal altid anvende påbudte værnemidler og respektere påbudskilte.
  • Du skal rette dig efter retningslinjer, udstukket af GEVs sikkerhedsudvalg.
  • Du og din arbejdsgiver er ansvarlig for, at alle bestemmelser i Arbejdsmiljøloven, samt at Arbejdstilsynets anvisninger og øvrig dansk lovgivning overholdes.

Revidering og udgave

Denne version af instruksen er revideret og godkendt af Sikkerheds- og Samarbejdsudvalget (SISU) den 4. januar 2024 og træder i kraft samme dag.


René Heiselberg Gier

Direktør

Formand for Sikkerheds- og samarbejdsudvalget hos GEVUdført/godkendt: 4. januar 2024

Verified by MonsterInsights