INSTRUKS VED

ARBEJDE FOR GEV

Instruks for eksterne håndværkere

Parkering

Køretøjer placeres efter aftale med afdelingsleder og/eller øvrige medarbejdere

Faremomenter

Hos GEV er der specielle forhold, der kræver stor forsigtighed og/eller øget opmærksomhed.

Der anvendes brandfarlige, ætsende, sundhedsskadelige/giftige og eksplosionsfarlige produkter, ligesom der flere steder er højspændingsanlæg.

Ved fjernelse af afskærmninger kan der være maskindele med høj overfladetemperatur eller roterende dele.

Ved arbejde på vandværkets beholdere, skal der af hygiejniske årsager, udvises stor agtpågivenhed. Se i øvrigt under "skærpede regler" længere nede.

Vær derfor altid opmærksom på skilte og afmærkninger

Tobaksrygning

Det indskærpes, at tobaksrygning er STRENGT FORBUDT overalt på GEV, såvel uden- som indendørs. Forbuddet gælder også e-cigaretter.

At arbejde for GEV indebærer INGEN TOBAKSRYGNING, uanset hvor arbejdet foregår - også ved mindre opgaver og anlægsprojekter.

Generelle bestemmelser

For alt arbejde gælder nedenstående regler. Du er dog også altid forpligtet til at lave egen risikovurdering, for din egen sikkerhed:

  • Intet arbejde må igangsættes, før du har tilladelse fra afdelingsleder eller dennes repræsentant, og du har den fornødne viden og indsigt til at udføre opgaven forsvarligt og korrekt.
  • Du skal færdigmelde til afdelingsleder eller dennes repræsentant, når arbejdet er afsluttet, og inden du forlader domicilet.
  • Du skal altid anvende påbudte værnemidler og respektere påbudsskilte.
  • Du skal rette dig efter retningslinjer, udstukket af GEVs sikkerheds- og samarbejdsudvalg (SISU)
  • Du og din arbejdsgiver er ansvarlig for, at alle bestemmelser i Arbejdsmiljøloven, samt at Arbejdstilsynets anvisninger og øvrig dansk lovgivning overholdes.


Skærpede regler for fremmede håndværkere

Skærpede bestemmelse

For enkelte arbejdsopgaver er der specielle regler. Du skal altid følge reglerne. Overtrædelse kan medføre bortvisning fra arbejdspladsen.

Brug af åben ild

  • Du har forbud mod at bruge åben ild eller lave gnistproducerende arbejde i eksplosionsfarlige områder. Disse områder vil være skiltet.
  • Du skal have øget opmærksomhed omkring brandfare på GEVs områder.
  • Arbejder du i øvrige områder med åben ild eller med gnistproducerende arbejde, så skal du have gennemført og have gældende certifikat for "varmt arbejde"

Nedstigning og arbejde i lukkede beholdere og brønde

Du skal følge de gældende arbejdsmiljøregler, ligesom Arbejdstilsynets regler og anvisninger skal overholdes. Konkret skal du ved nedstigning i beholdere og brønde altid have en kollega som opsyn ovenfor.

Arbejde på rørsystemer

Du må kun lave indgreb på rørsystemer eller kabler, uanset mærkning, efter forudgående aftale med afdelingsleder eller dennes repræsentant.

Flugt- og adgangsveje

Du må aldrig spærre flugt- og adgangsveje med værktøj eller andet materiel.

Uheld

Uanset årsag, opståen eller karaktér, skal du straks anmelde alle uheld eller hændelser, til afdelingslederen eller dennes repræsentant.

Hygiejne

Inden du påbegynder arbejde på ledningsnettet, skal "instruks for hygiejnisk adfærd på vandværket" gennemlæses og kvitteres for.

Revidering og udgave

Denne version af instruksen er revideret og godkendt af Sikkerheds- og Samarbejdsudvalget (SISU) den 13. marts 2023 og træder i kraft samme dag.


René Heiselberg Gier

Direktør

Formand for Sikkerheds- og samarbejdsudvalget hos GEVUdført/godkendt: 18. marts 2004

Revideret: 21. september 2007

Revideret: 20. februar 2013

Revideret: 15. december 2016

Revideret: 17. januar 2020

Revideret: 11. maj 2023


© copyright GEV 2022.

Verified by MonsterInsights